Alumni

Ph.D/MD Students:
 • Chenhao Wang (MD/Ph.D Student; Graduated in 2017).
 • Jiahou Poh (Ph.D Student; Graduated in 2017).
Research Fellows:
 • Yingwei Qiu
  (2014 to 2016)
 • Zhaoping Hong
  (2011 to 2014)
 • Zhengjun Li
  (2013 to 2014)
 • Khosrowabadi Reza
  (2011 to 2013)
Researchers:
 • Ni Jung Chang (2017)
 • Ming-Ching Wen
Research Assistants:
 • Zhu Lingjie (2016 to 2018)
 • Choo Boon Linn (2015 to 2017)
 • Kai Wei (Joseph) Lim (2014 to 2016)
 • Huili Koh (2014 to 2016)
 • Mei-Fen Yang (2013 to 2015)
 • Yijun Wang (2014 to 2015)
 • Chun-Yin (Max) Chen (2012 to 2014)
 • Chloe Tng (2012 to 2014)
 • Yvonne Chia (2012 to 2013)
 • Jiahou Poh (2011 to 2012)