Alumni

PhD/MD Students:

Chenhao Wang
MD-PhD Student
Class of 2017
"Most Outstanding PhD Student Award 2017"
Clinical Resident

Jia Hou Poh
PhD Student
Class of 2017
Post-Doc Fellow
Duke Univ.

Fang Ji
PhD Student
Class of 2018
Post-Doc Fellow
Duke-NUS

Xiao Luo
Joint PhD Student
Class of 2018
Clinical Resident
Zhejiang Univ.

Research Fellows:

Khosrowabadi Reza
(2011 - 2013)
Assistant Professor
Shahid Beheshti Univ.

Zhaoping Hong
(2011 - 2014)
Statistician
Big Data

Zhengjun Li
(2013 - 2014)
Post-Doc Researcher
Univ. of Pennsylvania

Yingwei Qiu
(2014 - 2016)
Professor
Guangzhou Medical Univ.

Juan Wang
(2015 - 2018)

Researchers:
MD Research Students:
Research Assistants: